logo gcontrol0

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

 

         За інформацією, яка надійшла від 28-ми з 44 всеукраїнських галузевих профспілок та 24-х з 25 територіальних профоб’єднань, станом на 1 жовтня 2018 року кадровий потенціал зазначених членських організацій ФПУ нараховує 6670 інспекторів праці профспілок, із них 6478 – громадські інспектори праці та 192 – правові (головні правові) інспектори праці.

За підсумками першого півріччя 2018 року інспекторами праці профспілок проведено 5346 перевірок додержання вимог трудового законодавства, якими охоплено 4711 юридичних осіб. При цьому виявлено 15477 порушень трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці – 5616, зміни істотних умов праці – 1813, звільнення та переведення – 2541.

Кількість працівників – членів профспілок, трудові та соціально-економічні права яких порушувалися, склала 134 682 особи.

За звітний період спільно з територіальними органами Держпраці було проведено 762 перевірки додержання трудового законодавства.

Інспектування проводилось також спільно з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (5 спільних перевірок).

         З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями було підготовлено та направлено 3241 подання про усунення порушень законодавства про працю, з яких 2721 – надіслано роботодавцям, а решта 520 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для належного реагування та вжиття відповідних заходів.

         Із загальної кількості виявлених порушень лише 5270 або 34,05% було усунуто.

         У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 300 посадових осіб підприємств, установ, організацій, з них до адміністративної - 85, дисциплінарної - 210. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 45 Кодексу законів України про працю та статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», розірвано 4 трудових договори з керівниками підприємств, із них 1 - у Харківської області, 1 – у Рівненській області та 2 трудових договори у сфері освіти і науки.

Окрім того, за допущені порушення трудового законодавства 5 посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності у Львівській області.

Заслуговують на увагу окремі приклади правозахисної роботи членських організацій, які свідчать про проблеми, що потребують вирішення. Так, за інформацією Профспілки працівників охорони здоров’я України, у звітному періоді зусилля Профспілки зосереджувалися на наступних питаннях.

1. Забезпечувалося додержання трудових прав працівників під час змін в організації виробництва і праці у зв’язку з реорганізацією закладів охорони здоров'я - бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, а також при звільненні працівників закладів охорони здоров’я у зв’язку з переведенням на роботу до штату об’єднаної територіальної громади.

Профспілкою було підготовлено та направлено листи керівникам органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій «Про дотримання Конституції України та вимог трудового законодавства», а також керівникам закладів охорони здоров'я та керівникам територіальних організацій Профспілки «Про дотримання Конституції України та трудових прав працівників під час автономізації закладів охорони здоров'я».

У зазначених листах разом із посиланням на діючі норми законодавства містилося також застереження щодо недопущення застосування контрактної форми трудового договору з медичними працівниками.

2. Здійснювалася боротьба із порушеннями прав медичних працівників на своєчасну виплату заробітної плати у зв’язку з хронічним недофінансуванням закладів охорони здоров’я, зокрема, не проведення індексації заробітної плати, невиплата доплат, надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення тощо. Галузь охорони здоров’я України стабільно утримує негативний рейтинг за рівнем середньомісячної заробітної плати працівників серед всіх галузей економіки.

З метою усунення існуючої дискримінації в оплаті праці в галузі охорони здоров'я, що є першопричиною масових порушень трудових прав спілчан, Профспілка, на підставі положень Генеральної та Галузевої Угод у формах, визначених законодавством, долучалася до розробки проектів відповідних нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), Міністерства соціальної політики.

Зокрема, виходячи з необхідності збереження існуючих умов оплати праці медичних працівників, як мінімальних гарантій, у зв’язку із втратою закладами охорони здоров'я статусу бюджетних установ, Профспілка розробила та направила до МОЗ України проекти відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України та МОЗ України.

Крім того, представники виконавчого апарату Профспілки залучені до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства в сфері надання первинної медичної допомоги.

3. Надавалася практична допомога профспілковим організаціям в умовах відходу від державного (на основі єдиної тарифної сітки) та переходу до договірного регулювання умов оплати праці медичних працівників, що несе у собі ризики порушення існуючих умов оплати праці.

У зв’язку з реорганізацією комунальних закладів охорони здоровя бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства Профспілкою підготовлено проект Колективного договору комунального некомерційного підприємства, що надає первинну медичну допомогу.

         4. Порушувалося питання неналежного фінансування соціальних пільг медичних і фармацевтичних працівників (стаття 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я), зокрема, безплатного користування житлом та комунальними послугами для працівників, які проживають і працюють у сільській місцевості, а також пенсіонерів, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту тощо.

Незважаючи на існування перелічених об’єктивних причин порушень законодавства про працю, Профспілка продовжує здійснювати на локальному рівні заходи громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства про працю.

 Членські організації також повідомляють про окремі результати розгляду судами спорів за зверненнями профспілкових організацій.

Як приклад, Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України зверталася до Верховного Суду України з касаційною скаргою про скасування судових рішень районного та апеляційного суду в частині задоволення позову Карвацького Р.М. до Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, публічного акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго», третя особа - профспілковий комітет Бурштинської ТЕС, про поновлення на роботі, скасування розпорядження Центрального комітету профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України  від 25 вересня 2017 року № 02-28/60 «Про звільнення з посади Карвацького Р.М.».

В результаті розгляду справи та оцінки судом обґрунтованої позиції Профспілки провадження у справі в частині позову Карвацького Р.М. про поновлення на роботі, скасування розпорядження Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України  від 25 вересня 2017 року № 02-28/60 «Про звільнення з посади Карвацького Р.М.» було закрито.

 Одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ є надання безоплатної правової допомоги членам профспілок, а саме: ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано 127380 консультацій, підготовлено 4747 процесуальних документів.

Кількість членів профспілок, безпосереднє представництво інтересів яких було здійснено, склало 29437 осіб, з них у суді – 2749 осіб.

Загалом, за участю профспілкових представників, судами винесено на користь працівників 4897 рішень, переважна більшість яких (4529) стосувалась невиплати заробітної плати. А також було присуджено до стягнення майже 92,4 мільйони гривень на користь працівників по справах, представництво інтересів у яких здійснювали профспілкові юристи.

Крім того, членськими організаціями ФПУ здійснювалася правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього було розглянуто 992 проекти, 580 з яких надійшло на розгляд СПО об’єднань профспілок, 412 – від галузевих міністерств та відомств.

         З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: було організовано і проведено 5128 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 3307 методичних матеріали, надано через засоби масової інформації 3533 роз’яснення законодавства.

 

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ