Додаток
до постанови Ради ФПУ
від 09.12.2005 NР-4-5
                              
                                                                              
Концепція розвитку
Федерації професійних спілок України
 
         Федерація професійних спілок України (ФПУ) є всеукраїнським добровільним об’єднанням профспілок і територіальних об’єднань організацій профспілок.
          ФПУ представляє і захищає права й інтереси своїх членських організацій та консолідовані інтереси членів профспілок, сприяє становленню громадянського суспільства в Україні.  
          Всеукраїнські профспілки і територіальні об’єднання організацій профспілок представляють і захищають трудові та соціально-економічні права й інтереси членів профспілок.
         Утвердження демократії в Україні, зростання громадянської активності, суспільно-політичні й економічні зміни, посилення впливу на економіку України міжнародних фінансових інститутів, транснаціональних корпорацій, ріст міграції робочої сили ставлять перед профспілками та їх об’єднаннями нові завдання щодо захисту прав та інтересів своїх членів.
          Профспілки пасивно протистоять масовому порушенню прав працівників, домінуванню інтересів капіталу над суспільними інтересами, що викликає незадоволення рядових членів профспілок діяльністю виборних органів профспілок та їх керівників, негативно позначається   на авторитеті профспілок у суспільстві.
         Процеси, що відбуваються в профспілковому русі, супроводжуються такими негативними тенденціями, як послаблення його єдності, недотримання виконавської дисципліни, загострення проблем фінансового забезпечення діяльності організацій. Всі ці обставини потребують від ФПУ, її членських організацій, усіх виборних органів профспілок і насамперед первинних профспілкових організаційоновлення та посилення дій у напрямі більш ефективної роботи.
        Метою Концепції є визначення ефективних напрямів, форм і методів статутної діяльності ФПУ на сучасному етапі, забезпечення єдності профспілкового руху, досягнення європейських рівня оплати праці та відповідних соціальних стандартів для членів профспілок, усіх працівників.                                          
І. Модернізація стратегії і тактики дій ФПУ
1.     Стосунки з органами державної влади, місцевого самоврядування та роботодавцями
         У стосунках із органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями профспілки розвиватимуть систему діалогу, використовуючи для досягнення статутних цілей різні форми впливу – від переговорного процесу до страйків.
         Профспілки будуть домагатися розширення сфери конструктивного співробітництва на принципах трипартизму та його правового забезпечення.
ФПУ, територіальні об’єднання організацій профспілок будуть ініціювати створення на базі координаційних рад профспілок у районах і містах обласного значення рад профспілок відповідного рівня та укладання регіональних угод на рівні району, міста обласного значення, домагатися обов’язкової участі представників профспілок в органах управління підприємств, фондів, страхових компаній (державних і недержавних) тощо.
       Профспілки братимуть участь у виборах   до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування з метою обрання до них своїх представників і тих, хто буде в цих органах відстоювати інтереси профспілок та їх членів, співпрацюватимуть з фракціями Верховної Ради України та з радами всіх рівнів, політичними партіями, рухами та організаціями.
2. Захист трудових, соціально-економічних прав
та інтересів членів профспілок
         ФПУ домагатиметься:
            – повної продуктивної зайнятості працездатного населення;
            - створення належних, безпечних і здорових умов праці;
          – впровадження ефективної національної системи безперервної професійної освіти фахівців і працівників для забезпечення кваліфікованим   персоналом вітчизняних підприємств і належної конкурентоспроможності національних кадрів в умовах глобалізації, відкритості ринків праці;
           – забезпечення гарантій зайнятості та соціальних гарантій працівникам, які постраждали на виробництві;
           – здійснення в процесі реформування системи оплати праці прискореного переходу від дешевої до гідної оплати праці працівників із забезпеченням мінімальної зарплати в розмірах не менше двох-двох з половиною величин прожиткового мінімуму;
           – посилення статусу Генеральної, галузевих і регіональних угод, обов’язковості укладення колективних договорів на всіх підприємствах незалежно від форм власності та задіяння механізмів забезпечення повної їх реалізації;
          - встановлення в колективних договорах додаткових порівняно із  законодавством і угодами гарантій, надання безоплатної правової допомоги членам профспілок, забезпечення надійного правового захисту організацій профспілок і виборних профспілкових працівників шляхом зміцнення правової служби профспілок;
         - ініціювання створення в Україні системи трудових судів і профспілкової адвокатури як більш ефективного способу захисту прав працівників у судовій ланці.
3. Соціальний захист і духовний розвиток
        ФПУ домагатиметься:
             - суттєвого підвищення рівня та якості життя членів профспілок, ліквідації бідності серед працюючих та членів їхніх сімей, проведення активної соціальної політики, що базується на принципах соціальної держави;
             – забезпечення житлом соціально не захищених верств населення, а також отримання його молодими сім’ями за рахунок пільгових кредитів;
            – підвищення розмірів державних соціальних гарантій, забезпечення  наближення їх до європейських стандартів рівня життя та соціального забезпечення;
             – посилення захисту працюючих і членів їхніх сімей через систему загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом суттєвого збільшення розмірів виплат, справедливої їх диференціації з урахуванням страхового стажу та заробітку, з подальшим досягненням норм, визначених Європейським кодексом соціального забезпечення, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці;
           – забезпечення додаткового соціального захисту працівників шляхом створення за участю профспілок професійних систем соціального страхування, недержавних пенсійних фондів тощо;
           – здійснення переходу до управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування представниками двох сторін – профспілок і організацій  роботодавців зі збереженням за державою функції державного нагляду;
            – удосконалення системи надання та збільшення розмірів соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення (сім'ям з дітьми, пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни і праці, «чорнобильцям» тощо), поглиблення адресності державної соціальної допомоги, підвищення якості соціальних послуг;
         – усебічного задоволення соціально-культурних, духовних, освітніх потреб та інтересів працівників, членів профспілок і їхніх сімей, створення умов для занять самодіяльною творчістю, фізичною культурою і спортом, забезпечення розвитку масової фізичної культури на підприємствах, в організаціях, установах, сприяння вирішенню проблем дітей, жінок і молоді, впровадження здорового способу життя.
ІІ. Розвиток і вдосконалення організаційної діяльності ФПУ
І. Удосконалення структури та організаційної роботи
         З метою розширення демократичних засад і підвищення відповідальності профспілкових органів за виконання вимог Статуту ФПУ, забезпечення єдності дій членських організацій організаційна діяльність ФПУ здійснюватиметься шляхом:
         – оптимізації структурної побудови профспілок і зміцнення членських організацій, запровадження інституту представників профспілок в організаційних ланках профспілок;
           – сприяння об’єднавчим процесам у профспілках;
          – залучення до профспілок і до роботи в їхніх виборних органах молоді, жінок, представників основних професій, забезпечення представництва профспілкових організацій та об’єднань у вищих за рівнем виборних органах відповідно до їх чисельності та повноти сплати членських внесків;
          – посилення координації дій всеукраїнських профспілок і територіальних об’єднань організацій профспілок, приведення їх статутів (положень) до норм, що не суперечать Статуту ФПУ;
          -         збільшення:
             чисельності профспілок – шляхом сприяння створенню первинних
 організацій на підприємствах, в установах різних форм власності, транснаціональних компаніях, залучення до профспілкового членства працюючих, студентської та учнівської молоді;
членства в ФПУ – за рахунок здійснення заходів щодо залучення до лав Федерації інших профспілок та об’єднань, які діють в Україні, у тому числі запровадженням транзитного членства; надання допомоги щодо   створення нових профспілок;
          – розробки й реалізації конкретних заходів щодо посилення мотивації профспілкового членства.
2. Кадрове забезпечення діяльності
                Кадрове забезпечення діяльності ФПУ, її членських організацій передбачає:
                    – залучення молодих, кваліфікованих працівників до профспілкової діяльності;
                    – створення дієвого резерву кадрів;
                    – демократичого оновлення й омолодження складу виборних органів ФПУ, її членських організацій;
                    – запровадження системи соціального захисту профспілкових працівників;
                   – подальшого розвитку системи профспілкового навчання і підвищення її ефективності, що передбачає багаторівневість, безперервність, обов’язковість навчання вперше обраних керівників, підготовку фахівців з питань створення профспілкових організацій;
                   – зміцнення методичної, матеріально-технічної бази навчально-методичних центрів профспілок, їх методичного забезпечення Академією праці і соціальних відносин ФПУ, запровадження єдиних стандартів їхньої діяльності, розвиток профспілкової науки у вищих навчальних закладах профспілок;
                   – фінансування навчання в розмірі не менше 5 відсотків профбюджету кожної профспілкової структури.
З. Інформаційна діяльність
                Поліпшення інформаційної діяльності ФПУ передбачає створення ефективно діючої інформаційної мережі ФПУ за найсучаснішими світовими стандартами, рівний доступ до  неї всіх членських організацій, членів профспілок, що включає:
                 – створення й розвиток власних засобів інформації, орієнтованих не лише на профспілковий актив, а й на широку громадськість;
                 – видання щоденної загальноукраїнської газети;
                 - створення власного інформаційного продукту телерадіомовлення (програм) або договірне використання можливостей існуючих загальнодержавних телерадіоканалів;
                 – створення корпоративної комп’ютерної мережі ФПУ із застосуванням новітніх технологій;
                 – розширення функцій та запровадження мовного контенту Інтернет-порталу ФПУ;
                 – запровадження автоматизованої системи моніторингу та інформаційної бази профспілкової діяльності.
4. Консолідація профспілкового руху в Україні
             З метою консолідації профспілкового руху ФПУ:
               – поглиблюватиме співпрацю й координацію дій з іншими профспілками на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності, солідарної відповідальності за свої дії перед членами профспілок шляхом висвітлення цих дій в інформаційних засобах профспілкових організацій та обговорення їх членами профспілок;
               - створюватиме спільні координаційні та аналітично-інформаційні структури;
               - підтримуватиме об'єднавчі процеси в профспілковому русі в країні.
5. Міжнародна діяльність
                  Міжнародна діяльність ФПУ спрямовуватиметься в першу чергу на:
                    – вивчення міжнародного досвіду профспілкової діяльності з метою запровадження західноєвропейської моделі соціального захисту, заснованої на соціальному діалозі;
                     - інтеграцію в міжнародний профспілковий рух, щоби спільно протистояти негативним наслідкам глобалізації світової економіки;
                     - поглиблення співпраці з Міжнародною конфедерацією вільних профспілок і відповідними федераціями глобальних профспілок, Європейською конфедерацією профспілок, Загальною конфедерацією профспілок, Міжнародною організацією праці.
6. Фінансове забезпечення діяльності
           Досягнення радикального поліпшення ситуації з фінансовим забезпеченням діяльності ФПУ, її членських організацій та їх організаційних ланок, припинення розпорошення профспілкових коштів та акумулювання їх з метою ефективного використання і спрямування в першу чергу на захист членів профспілок здійснюватиметься шляхом:
               – формування бюджетів всеукраїнських профспілок та їх структурних ланок, упорядкування й регламентації статей їх витрат виходячи з того, що в розпорядженні первинних профспілкових організацій залишається до 50 відсотків членських профспілкових внесків;
               – обов’язкового дотримання прийнятих фінансових зобов’язань усіма ланками профспілок;
               - інформування членів профспілок про джерела наповнення й використання коштів бюджету ФПУ, її членських організацій;
              - удосконалення порядку сплати вступних і щомісячних членських внесків, їх розподілу та руху, оперативного корегування їх залежно від особливостей в організаційній побудові і поточної діяльності профспілок;
             - використання коштів від господарської діяльності організацій, підприємств, господарських товариств та їх об’єднань, заснованих за участю профспілок, на виконання статутних завдань членських організацій та фінансування загальнопрофспілкових програм, створення необхідних фондів;
             – акумулювання коштів з метою підтримки, розвитку й зміцнення матеріальної бази профспілок;
            – зменшення навантаження на профспілкові бюджети шляхом фінансування окремих витрат за рахунок коштів роботодавців на основі внесення відповідних положень до колективних договорів;
            - пошуку додаткових джерел поповнення бюджетів профспілок для вирішення програм соціального захисту, виконання статутних завдань;
           – здійснення окремих витрат профспілок за рахунок роботодавців згідно з нормами, передбаченими в законодавчих актах України, та з практикою міжнародного профспілкового руху.
ІІІ. Прикінцеві положення
           Реалізація Концепції передбачає:
             – розробку й здійснення комплексу заходів і програм, які передбачають практичні дії ФПУ, її членських організацій;
             – внесення змін і доповнень до нормативних документів ФПУ, її членських організацій.
         Реалізація Концепції сприятиме розвитку профспілкового руху в Україні, підвищенню рівня організаційної єдності, посиленню впливу й ролі профспілок у суспільстві, підвищенню ефективності їхньої діяльності щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів членів профспілок.
         Реалізація Концепції посилить мотивацію профспілкового членства, сприятиме зростанню авторитету ФПУ в суспільстві як наймасовішого і найвпливовішого профспілкового об’єднання, спроможного надійно захищати трудові, соціально-економічні права й інтереси членів профспілок.
          Посилиться вплив профспілок на суспільно-політичні процеси в країні, творення законодавчої бази в соціально-трудовій сфері, що забезпечуватиме правовий і соціальний захист членів профспілок і всіх трудящих.
          Зросте міжнародний авторитет українських профспілок. ФПУ стане рівноправним і визнаним партнером міжнародних профспілкових організацій.