Додаток

 

до постанови Президії ФПУ

 

від 23.04.2013 № П-18-7

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Інформаційна діяльність Федерації професійних спілок України (далі – ФПУ) здійснюється відповідно до чинного законодавства та покликана сприяти ефективному виконанню визначених її Статутом цілей і завдань на період до 2015 року.

Під інформаційною діяльністю ФПУ розуміється проведення комплексу заходів організаційного, видавничого, аналітичного характеру, спрямованих на оперативне висвітлення діяльності ФПУ, її членських організацій через засоби масової інформації та глобальну мережу Інтернет, що сприяють поширенню ідей статутних і програмних документів ФПУ, формуванню позитивного іміджу профспілкового руху, посиленню його позицій у суспільстві.

1.2. Концепція інформаційної діяльності ФПУ (далі – Концепція) є сукупністю офіційних поглядів Федерації профспілок України на цілі, пріоритетні завдання, принципи її діяльності, визначає основні напрями роботи в інформаційній сфері та затверджується і контролюється Президією ФПУ.

1.3. Метою реалізації Концепції є сприяння ФПУ, її членським організаціям в ефективному захисті соціально-економічних і трудових прав та інтересів членів профспілок, гармонізації відносин профспілок і суспільства, розвитку співпраці із соціальними партнерами, поширенню ідей профспілкового руху, залученню нових членів до професійних спілок та об’єктивному висвітленню діяльності ФПУ в ЗМІ, створенню сучасної моделі інформаційної роботи профспілкових ЗМІ та формуванню єдиної системи інформаційного забезпечення діяльності профспілок, яка об’єднує зусилля всіх членських організацій.

1.4. Концепція базується на принципах єдності, системності та координації дій у діяльності з одержання, використання, поширення, зберігання профспілкової інформації, формування за допомогою засобів масової комунікації позитивного іміджу ФПУ, її членських організацій у суспільстві, ідентифікації своїх членів, забезпечення популяризації переваг профспілкового членства. Концепція спрямована на забезпечення постійної присутності ФПУ та її членських організацій у національному інформаційному просторі й за кордоном, підвищення ефективності використання внутрішніх інформаційних ресурсів, їх об’єднання для досягнення поставленої мети.

 

1.5. Пріоритетними завданнями інформаційної діяльності ФПУ є:

● взаємодія і координація дій ФПУ та її членських організацій у сфері колективних інтересів членів профспілок;

● надання членським організаціям підтримки в проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на ефективний захист законних прав та інтересів працівників;

● висвітлення діяльності ФПУ, її членських організацій у профспілковій пресі та інших ЗМІ;

● адекватне оперативне реагування на процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері;

● збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про діяльність профспілок, підготовка відповідних рекомендацій;

● формування іміджу ФПУ як впливового і найчисленнішого в Україні громадського об’єднання, що послідовно обстоює права працівників;

● популяризація переваг профспілкового членства для створення додаткової мотивації вступу до профспілки, всебічна підтримка профспілкових традицій, формування у спілчан почуття причетності до справ своєї організації;

● привернення уваги інституцій громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування до проблем, вирішення яких домагаються профспілки;

● формування у населення стійкого позитивного сприйняття діяльності профспілок, інформаційна підтримка боротьби членів профспілок за соціальні права;

поширення інформації про діяльність ФПУ, її членських організацій та досягнуті результати, функціонування інститутів соціального партнерства, організацію і проведення колективних протестних дій, їх цілі, завдання і результати;

● інформування профактиву про діяльність профспілкових органів, нові законодавчі акти та дії виконавчої влади, оцінку соціально-економічної ситуації з позицій профспілок;

● популяризація передового досвіду з метою вдосконалення форм і методів профспілкової роботи, вироблення стратегії профспілкового руху;

● проведення інформаційних кампаній на противагу рекламним кампаніям опонентів діяльності ФПУ та її членських організацій;

● інформування громадськості та членів профспілок про участь представників ФПУ у підготовці та прийнятті органами державної влади рішень соціальної спрямованості, проведення консультацій з іншими громадськими організаціями.

1.6. Концепція ФПУ створює додаткові можливості для членів профспілок впливати на діяльність усієї організації, допомагає членським організаціям спрямовувати свої зусилля на більш ефективний захист соціально-економічних прав та інтересів працівників, сприяє запровадженню нової парадигми розвитку профспілкового руху – від забезпечення процесу діяльності до отримання конкретного результату.

1.7. Концепція передбачає організацію активного спротиву ідеологічним міфам і стереотипам, що застосовуються опонентами у боротьбі з ФПУ, її членськими організаціями та тиражуються ними у ЗМІ й Інтернет-виданнях, а також формування ефективної системи протидії, яка будується на принципах ведення активних контрпропагандистських дій в інформаційній та правовій сферах.

1.8. ФПУ відіграє значну роль у формуванні громадянського суспільства в Україні. Концепція спрямована на інформаційну підтримку профспілкових ініціатив у процесі підготовки й прийняття органами державної влади рішень соціальної спрямованості через комітети Верховної Ради України, урядові комітети, громадські колегії при органах центральної виконавчої влади на державному й регіональному рівнях, органами обласних об’єднань профспілок і місцевими державними адміністраціями.

1.9. Єдина інформаційна діяльність здійснюється через запровадження зон відповідальності на загальнодержавному, галузевому, регіональному й місцевому рівнях відповідними профорганами, навчальними закладами профспілок, редакціями профспілкових засобів масової інформації та інших ЗМІ. Враховуючи розвиток електронних комунікацій, усе більшої уваги потребує робота з Інтернет-виданнями.

1.10. Вимогою часу є запровадження політики єдиних стандартів у сфері інформатизації для членських організацій ФПУ, яка б передбачала узгодження проектів на місцях, об’єднання зусиль і коштів.

1.11. Особливого значення набуває популяризація діяльності ФПУ на рівні міжнародних і національних профцентрів, висвітлення їх солідарної підтримки дій ФПУ та її членських організацій.

1.12. Координацію єдиної інформаційної діяльності ФПУ здійснює Інформаційно-аналітичний центр ФПУ.

 

2. СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

 

2.1. Предметом єдиної системи інформаційного забезпечення діяльності профспілок є скоординована інформаційна робота на основі вироблених єдиних підходів взаємодії із засобами масової інформації. Поширення у ЗМІ відомостей про роботу ФПУ та її членських організацій, взаємодія з іншими організаціями громадянського суспільства, що впливають на формування громадської думки, своєчасне донесення важливої інформації до керівництва ФПУ, забезпечення запитів профспілкових організацій на отримання необхідної інформації.

2.2. Доведення до кожної первинки виваженої та достовірної інформації про діяльність ФПУ, її членських організацій, серед профспілкових працівників та активістів, де головним завданням є подолання суб’єктивних причин, через які інформація зупиняється на проміжних ланках, залучення членських організацій до процесу поширення інформації.

2.3. Визначення членськими організаціями відповідальних за інформаційну роботу, у разі необхідності створення профільних структурних підрозділів та відповідного технічного забезпечення їхньої діяльності.

2.4. Функціональне забезпечення діяльності єдиної інформаційної системи на регіональному рівні через корпункти Підприємства «Профінформ», оптимізація діяльності галузевих і регіональних профспілкових ЗМІ, а на рівні первинних організацій – через редакції профспілкових багатотиражних видань, веб-ресурси профкомів великих підприємств.

2.5. Випуск каталогу профспілкових друкованих засобів масової інформації.

2.6. Запровадження в електронному вигляді щомісячного корпоративного інформаційного бюлетеня з оглядом поточних подій і публікацій галузевих і територіальних профспілкових ЗМІ для працівників профспілкових органів та активістів.

2.7. Створення єдиного електронного інформаційного банку ФПУ, відкритого для користування членськими організаціями.

2.8. Внесення до колективних договорів, які укладаються первинними профспілковими організаціями з роботодавцями, пунктів про надання профкому комп’ютера й доступу до Інтернету, проведення передплати за рахунок підприємства газети «Профспілкові вісті», інших профспілкових видань.

 

3. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ЗМІ

 

3.1. Консолідація внутрішніх інформаційних ресурсів

3.1.1. Друкованими органами ФПУ, її членських організацій є щотижнева газета «Профспілкові вісті», «Бібліотечка голови профкому», галузеві, регіональні, багатотиражні профспілкові ЗМІ.

3.1.2. Оптимізація роботи корпунктів газети «Профспілкові вісті», залучення до співпраці журналістів галузевих і регіональних профспілкових ЗМІ.

3.1.3. Підтримка профспілкової преси через передплату членськими організаціями видань «Профінформу» із розрахунку одне видання на первинну профспілкову організацію.

3.1.4. З метою консолідації творчого потенціалу, обміну досвідом, особистого професійного росту створення Асоціації журналістів профспілкової преси.

3.1.5. Проведення щорічних конференцій представників профспілкових ЗМІ, членів Асоціації журналістів профспілкової преси.

3.1.6. Проведення двічі на рік навчання фахівців, відповідальних за інформаційну діяльність у членських організаціях, редакторів галузевих, регіональних профспілкових видань, багатотиражок і керівників прес-центрів.

3.1.7. Розроблення методичних рекомендацій щодо ведення інформаційної роботи членськими організаціями. Проведення в регіонах круглих столів з актуальних питань профспілкового життя для редакторів профспілкової та комунальної преси.

3.1.8. Створення в регіональних профоб’єднаннях прес-центрів, обладнання їх сучасними технічними засобами.

3.1.9. Організація робочого місця для особи, відповідальної за інформаційну діяльність у ФПУ, членських організаціях, на належному технічному рівні. Створення профкомами, міськими, районними та обласними органами профспілок інформаційних стендів для розміщення газети «Профспілкові вісті», інформаційних повідомлень, отриманих через «Профтелеграф» тощо.

3.1.10. Підготовка та поширення соціальних профспілкових відеороликів на центральних телеканалах і в ефірі обласних державних телерадіокомпаній.

3.1.11. Створення на базі «Профінформу» прес-клубу, де керівники, провідні фахівці ФПУ матимуть нагоду у форматі дискусії обговорювати актуальні питання профспілкової роботи.

 

3.2. Взаємодія із зовнішніми джерелами інформації

3.2.1. Проведення тематичних інформаційних кампаній у ЗМІ, спрямованих на висвітлення важливих проблем соціально-економічного, правового захисту, охорони праці робітників, розвитку соціального діалогу тощо. Участь керівників ФПУ та її членських організацій у програмах центральних і регіональних телерадіокомпаній, суспільно-політичних програмах тощо.

3.2.2. Висвітлення у профспілкових та інших ЗМІ досвіду профспілкового руху інших країн.

3.2.3. Підготовка та розміщення сюжетів, коментарів щодо профспілкової позиції з актуальних питань суспільного життя, соціально-економічного захисту прав та інтересів працівників на центральних і регіональних телеканалах, у радіоефірі, друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях.

3.2.4. Розширення співробітництва з провідними центральними телевізійними каналами та регіональними телерадіокомпаніями. Активізація співпраці з парламентським каналом «Рада». Продовження спільного виробництва з телестудією «Економічний вісник» програми «Ділова кухня», з Державною регіональною телерадіокомпанією у програмі «Час країни. Соціальні аспекти» тощо.

3.2.5. Організація прямої трансляції на провідних центральних телеканалах прес-конференцій і брифінгів із Прес-центру ФПУ з можливістю он-лайн трансляції в мережі Інтернет.

3.2.6. Висвітлення діяльності ФПУ, її членських організацій у регіональних та місцевих ЗМІ.

3.2.7. Видання масовим тиражем книг, буклетів, брошур, CD-дисків, відеофільмів, листівок про діяльність ФПУ, її членських організацій.

3.2.8. Проведення рекламних акцій, випуск корпоративної продукції з атрибутикою ФПУ.

3.2.9. Організація прес-конференцій, брифінгів, круглих столів із використанням можливостей прес-центру, розповсюдження прес-релізів, інформаційних повідомлень про дії профспілок, заяв і звернень колегіальних органів Федерації з важливих питань соціально-економічного життя країни.

3.2.10. Проведення спільно з Українським журналістським фондом тематичних прес-конференцій за участю представників регіональних друкованих ЗМІ.

3.2.11. Розповсюдження за сформованими Інформаційно-аналітичним центром ФПУ електронними базами даних ЗМІ прес-релізів, інформаційних повідомлень, які висвітлюють діяльність ФПУ, її членських організацій.

3.2.12. Залучення провідних українських політологів, експертів Інституту стратегічних досліджень, інших наукових установ до обговорення актуальних проблем профспілкового життя.

3.2.13. Регулярне проведення всеукраїнських селекторних нарад з обговорення актуальних проблем і найважливіших подій за участю представників ЗМІ.

3.2.14. Проведення творчих конкурсів на кращий профспілковий веб-сайт, кращу журналістську роботу про діяльність ФПУ в галузевих, регіональних і багатотиражних ЗМІ, фотоконкурсів.

3.2.15. Організація прес-турів в оздоровниці, туристичні заклади з метою реклами їх діяльності.

 

4. РОБОТА У ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

 

4.1. Створення і підтримка постійно оновлюваних веб-сайтів всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, їх пропаганда. Розміщення на офіційному веб-порталі ФПУ каталогу інтернет-сайтів профспілок. Розширення ресурсів серверів ФПУ з метою надання членським організаціям ФПУ можливості розміщення їх веб-сайтів на єдиному веб-сервері ФПУ.

4.2. Використання інтерактивних можливостей комп’ютерних мереж для організації в Інтернеті опитувань, прес-конференцій. Проведення аналізу громадської думки із застосуванням сучасних Інтернет-технологій, публікація матеріалів (аудіо- та відеозаписи інтерв’ю керівників профспілок, агітаційні ролики тощо).

4.3. Розширення присутності ФПУ в Інтернет-просторі через поширення інформації про діяльність ФПУ та її членських організацій у соціальних мережах і просування веб-порталу у пошукових системах. Розміщення на офіційному веб-порталі матеріалів про практичні дії профспілок, посилання на інші електронні профспілкові ресурси.

4.4. Використання найбільш популярних соціальних мереж Інтернету, створення в них аккаунтів (облікового запису) членських організацій для більш активного просування профспілкових сайтів.

4.5. Ведення персональних блогів (Інтернет-щоденників) профспілковими лідерами на сайтах членських організацій і в популярних соціальних мережах.

4.6. Технологічна підтримка офіційного веб-порталу ФПУ, забезпечення його актуалізації відповідно до вимог часу. Запровадження нових технологічних інтерактивних модулів та версії для мобільних телефонів.

4.7. Взаємодія офіційного веб-порталу зі спорідненими Інтернет-сайтами, проведення Інтернет-конференцій, розміщення на прохання членських організацій їхньої інформації, надання методичної та технологічної допомоги членським організаціям ФПУ під час створення ними власних сайтів в Інтернеті.

4.8. Розміщення та регулярне оновлення інформаційних статей, що презентують діяльність профспілкових організацій у довідникових Інтернет-виданнях і на офіційному веб-порталі ФПУ, з метою інформування широкої громадськості про їхню діяльність.

4.9. Більш активне застосовування корисних для практичної роботи Інтернет-сервісів, таких як файлові обмінники, зберігання інформації на публічних сайтах, створення інтерактивних ілюстрованих публікацій з метою розширення можливостей власних сайтів.

4.10. Запровадження автоматизованої системи моніторингу профспілкової діяльності.

4.11. Інформаційна підтримка «гарячої телефонної лінії» з актуальних питань профспілкової діяльності.

4.12. Обмін інформацією з іншими профспілковими об’єднаннями та профспілками, громадськими організаціями, проведення спільних проектів тощо.

4.13. Організація телемостів із міжнародними організаціями, що дасть змогу оперативно обговорювати та консолідувати зусилля з представниками міжнародних профспілкових об’єднань, інформувати їх і отримувати інформацію з «перших рук», вести двосторонній діалог.

 

5. РОЗВИТОК ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ФПУ

 

5.1. Для прискорення інтеграції ФПУ у міжнародний інформаційний профспілковий простір визначення і реалізація заходів щодо широкої комп’ютеризації, передусім навчальних профспілкових закладів, надання вільного доступу до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів. Значне прискорення інформатизації профспілкових органів ФПУ, завершення створення побудованої на сучасних комунікаційних технологіях корпоративної комп’ютерної мережі ФПУ, рівний доступ до неї всіх членських організацій, членів профспілок, надання широкого спектра інформаційних послуг. Використання швидкісних методів обробки та передачі повідомлень, перехід на електронний документообіг, комп’ютеризацію архівної справи, статистичної інформації тощо.

5.2. У сфері розвитку інформатизації та інфраструктури пріоритетним є завдання вдосконалення існуючої мережі Інтернет-комунікацій ФПУ, зокрема з членськими організаціями, через покращення засобів селекторного зв'язку та доставки інформації на основі новітніх технологій, їх інтегрування в глобальні інформаційні структури, створення сприятливих умов відкритого доступу широких верств населення до відомостей про діяльність ФПУ, її членських організацій через інформаційні ресурси профспілок.

5.3. Проведення поетапного технологічного оновлення та підтримка належного рівня технічного оснащення робочих місць працівників апаратів профспілкових органів, їх інформаційних підрозділів, підвищення комп’ютерної грамотності.

5.4. Запровадження аудіо- і відео- Інтернет-телефонії (СКАЙП) в практику роботи ФПУ, її членських організацій.

5.5. Інформування керівників профспілкових організацій про найбільш важливі події в профспілковому русі через мобільні телефони.

5.6. Створення єдиного інформаційного банку фоторобіт, які популяризують діяльність профспілок і людини праці. Забезпечення вільного доступу та використання матеріалів членськими організаціями, профспілковими ЗМІ. Проведення щорічних тематичних фотоконкурсів.

5.7. Організація відеоконференцій із членськими організаціями, всеукраїнських селекторних нарад з актуальних проблем і найважливіших подій із залученням представників ЗМІ.

5.8. З метою залучення молодих працівників до членства у профспілках створення в Інтернеті загальнодоступної соціальної мережі (сайту) для профспілок, її членів та бажаючих вступити до профспілок (проект «ФПУ – соціальна мережа»), де молодь зможе щодня спілкуватися на теми профспілкового руху та захисту своїх трудових прав.

5.9. Із втіленням новітніх технологій у життя нагальною потребою ФПУ є організація тренінгів щодо комп’ютерної грамотності профспілкових працівників.

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ФПУ

6.1. Фінансове забезпечення інформаційної діяльності ФПУ має здійснюватися за рахунок кошторису Федерації, членських організацій, що передбачають відповідні статті витрат.

6.2. Створення цільового фонду для забезпечення інформаційної діяльності ФПУ. Його робота здійснюватиметься відповідно до Статуту ФПУ і регламентуватиметься Положенням, затвердженим Президією ФПУ. Розмір внесків членських організацій ФПУ до фонду визначатиметься згідно з Положенням про фонд.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Під час реалізації Концепції очікується проведення структуризації інформаційної діяльності ФПУ, розширення її матеріально-технічної та фінансової бази, зростання впливу на суспільно-політичні процеси в державі, здійснення дієвого соціально-економічного, правового захисту членів профспілок. У результаті має бути створена Єдина інформаційна система, що об’єднає профспілковий інформаційний простір і в перспективі стане потужною складовою інформаційного суспільства, забезпечить формування привабливого іміджу ФПУ.

На основі Концепції передбачається розроблення плану реалізації конкретних заходів ФПУ.