image 1887

 

Як подолати низку факторів, що мають негативний вплив на розвиток трудового потенціалу України, вирішували учасники круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні», що був організований Конфедерацією роботодавців України за участі Міністерства соціальної політики України.

 

У круглому столі взяли участь Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, Державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич, Президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук, Виконавчий Віце – президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць,  народний депутат Віталій Курило, Заступник Голови Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк, віце – президент Інституту професійних кваліфікацій Сергій Притоманов, завідувач відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Цимбал та ін. 

До чинників, що перешкоджають успішному трудовому майбутньому України фахівці відносять відсутність сучасної стратегії розвитку трудового потенціалу країни, яка має відповідати на актуальні для України виклики; низький рівень життя населення та ціни національної робочої сили; неадаптованість великої кількості громадян України до праці та життя в умовах ринкової економіки; відсутність системи навчання впродовж життя, зокрема, дорослих осіб, орієнтованої на подовження терміну їх продуктивної зайнятості; масштабний відтік закордон працездатного населення та молоді; відсутність системного аналізу структури зайнятих на регіональному ринку праці та короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; суттєва розбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, що ускладнюється невідповідністю обсягів підготовки спеціалістів з пріоритетами економічного розвитку держави та реаліями ринку праці; непопулярність і непрестижність низькокваліфікованої, але суспільно-необхідної праці і як наслідок можливе збільшення квоти для трудових іммігрантів; недостатня відповідність професійно-освітньої підготовки працівників перспективним вимогам ринку праці та технологічному розвитку, слабке залучення роботодавців до організації професійного навчання. 

Учасники круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні»,обговоривши ситуацію щодо формування та збереження трудового потенціалу, стану ринку праці, зовнішньої трудової міграції, відзначили, що економічний розвиток країни, який супроводжується  ростом зайнятості та заробітних плат є ключовим фактором позитивного впливу на зазначені явища.

Беззаперечним також  є факт, що будь-які  інвестиції в економіку України мають підкріплюватися необхідною  кількістю професійних і висококваліфікованих кадрів, що мають бути підготовленими, як  на відповідній території, так і в державі в цілому.

 А також  надзвичайно  необхідно відходити від традиційної політики патерналізму у соціальних відносинах, за яких держава перебирає на себе функції соціального утримувача мільйонів громадян через надання субсидій і інших видів грошових допомог, завдяки чому рівень заробітної плати у структурі доходів великої частки населення України є надзвичайно низьким.

Зокрема,  Державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич зазначив: «Ми потребуємо врегулювання цих питань, у першу чергу, в правовій площині, зокрема, через впровадження нового Трудового кодексу. Всі зауваження щодо цього документу мають бути ретельно проаналізовані та враховані».

Відтак, пріоритетом державної соціальної політики і політики у сфері зайнятості має стати активізація людини на ринку праці, її озброєння знаннями і навичками, необхідними для успішної конкурентоздатності впродовж трудового життя, у т.ч. завдяки розвитку підприємливості, підприємництва та самозайнятості.

У процесі обговорень та дискусій  учасники круглого столу визначили  певні  пріоритетні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні:

Удосконалення правової основи забезпечення розвитку трудового потенціалу:

Модернізація трудового законодавства України, у т.ч. прийняття законів України «Про зайнятість», «Про навчання впродовж життя», «Про професійну освіту», «Про фахову (передвищу) освіту», «Про Національну систему кваліфікацій»;

Оновлення Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»;

Розроблення Указу Президента України «Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2025 року» та відповідних нормативно-правових актів на його виконання;

Реформування системи оплати праці  для працівників бюджетної сфери;

Розроблення спеціальної державної програми щодо повернення трудових мігрантів з умовною назвою «Повертайтеся, Вас  чекає Україна!».

Створення інституційної системи формування і розвиту кваліфікованого трудового потенціалу:

Перетворення Мінсоцполітики на Міністерство праці і соціальної політики з відповідною концентрацією відповідних функцій від інших ЦОВВ;

Реформування служби зайнятості України з метою переорієнтації роботи служби з функції виплати допомоги по безробіттю на службу, мета якої максимально швидко дати тимчасово безробітному всі можливості для скорішого виходу на ринок праці;

Утворення фонду підтримки професійної освіти і навчання на виробництві;

Утворення Національного агентства кваліфікацій;

Започаткування формування системи професійних кваліфікацій, зокрема, центрів незалежного оцінювання професійних кваліфікацій, створення відповідних реєстрів, підготовки фахівців з оцінювання професійних кваліфікацій тощо;

Активізація системи підтвердження результаті неформального навчання за робітничими професіями;

Прискорення  розроблення та затвердження професійних стандартів на актуальні для пріоритетних секторів розвитку національної економіки професії;

Формування якісно нової системи професійної орієнтації людини, особливо дітей та молоді. Відновлення роботи Ради з питань професійної орієнтації населення та формування принципово нової системи професійної орієнтації молоді та дорослих людей; 

Оновлення і осучаснення Класифікатора професій з метою  приведення його у відповідність до міжнародної класифікації ISCO 08, гармонізації переліків професій, напрямів підготовки спеціалістів з наявними на ринку праці професіями та назвами робіт;

Поширення практики застосування альтернативної військової служби, громадських робіт для виконання суспільнозначущих робіт, що потребують низької та середньої кваліфікації;

Забезпечення ефективного прогнозу основних напрямів розвитку трудового потенціалу:

визначення пріоритетів економічного розвитку з метою завчасної підготовки професійних кадрів;

забезпечення  реалізації стратегічних інвестиційних проектів кадровим потенціалом необхідної кількості та якості;

чітке розділення замовлення на підготовку необхідних для функціонування держави кадрів (держ.служба, збройні сили, поліція, медична та освітня сфери тощо) та підготовки кадрів для вільного працевлаштування;

реформування системи фінансування підготовки кадрів з метою доступності отримання кредитування для здобуття професійної та вищої освіти і підвищення кваліфікації;

відновлення методичного і методологічного забезпечення нормування праці;

забезпечення коротко і середньо-термінового прогнозів тенденцій розвитку ринку праці з метою складання та ведення балансів трудових ресурсів;

формування середньострокової потреби у робочій силі за професіями і в регіональному розрізі, забезпечення щорічного корегування показників державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

 

За повідомленням Мінсоцполітики