Президія - виборний орган ФПУ в період між засіданнями Ради, підзвітний і підконтрольний Раді.

Президія формується шляхом обрання (делегування) до її складу по одному представнику від кожної членської організації. Порядок обрання (делегування) до складу Президії та порядок відкликання (заміни) її  членів визначають членські організації.

Персональний склад Президії визначається членськими організаціями одночасно з обранням делегатів З'їзду.

До складу Президії за посадою входять Голова ФПУ та його заступники.

Засідання Президії проводяться не рідше ніж один раз на квартал за рішенням Голови ФПУ або на вимогу не менш як однієї третини членів Президії. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш двох третин членів Президії.

Рішення Президії приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів, які мають право голосу, якщо інше не передбачено Статутом.

Повноваження Президії:

1) організовує діяльність ФПУ, визначає тактику дій, координує дії членських організацій на виконання Статуту та Програми дій ФПУ, постанов, резолюцій та рішень З'їзду, Ради;

2) вносить відповідні пропозиції для розгляду Радою, З'їздом;

3) затверджує Регламент Президії;

4) визначає основні положення та порядок укладення Генеральної угоди, інших угод і договорів, дає доручення щодо їх підписання та заслуховує інформації про хід їх виконання;

5) приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства України;

6) приймає звернення і заяви до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

7) розглядає проекти законів та інших нормативно-правових актів з трудових, соціально-економічних питань і приймає відповідні рішення;

8) розглядає проекти угод і договорів з профоб'єднаннями, які не входять до ФПУ, а також із профспілками зарубіжних держав, дає доручення на їх підписання;

9) скликає засідання Ради, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і дати його проведення;

 

10) приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті профспілок та об'єднань організацій профспілок до складу ФПУ та вихід і виключення з неї;

11) затверджує представників ФПУ в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;

 

12) делегує представників ФПУ до органів управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, заслуховує інформації про їхню діяльність;

13) приймає рішення про створення юридичних осіб, заснування кредитних спілок відповідно до законодавства, затверджує установчі документи;.

14) створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

15) приймає на роботу і звільняє з роботи в установленому законодавством порядку керівників юридичних осіб, створених ФПУ;

16) приймає рішення про заснування, участь і вихід ФПУ зі складу господарських товариств у порядку, передбаченому законодавством;

17) делегує представників ФПУ для участі в установчих і загальних зборах господарських товариств, в органах управління товариств, визначає обсяг їхніх повноважень, заслуховує інформацію про їхню роботу та відкликає їх;

18) щорічно заслуховує Інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності створених чи заснованих юридичних осіб;

19) визначає порядок використання прибутку створених чи заснованих юридичних осіб і відрахувань від нього на статутну діяльність ФПУ, її членських організацій;

20) погоджує умови договорів (угод) оренди цілісних майнових комплексів, що укладаються юридичними особами, створеними ФПУ;приймає рішення про списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію майна юридичними особами, створеними ФПУ, в межах і порядку, визначених Радою;

21) затверджує нормативно-методичні документи щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, створених ФПУ;

22) приймає рішення про будівництво, консервацію, перепрофілювання об'єктів нерухомості ФПУ;

23) приймає рішення про вдосконалення структури управління юридичними особами, створеними чи заснованими ФПУ, про передачу їх в оперативне управління;

24) затверджує порядок участі членських організацій в органах управління господарських товариств, заснованих за участю ФПУ;

за пропозицією членських організацій затверджує тимчасові, типові, примірні положення стосовно статутної діяльності ФПУ;

 

25) затверджує структуру, граничну чисельність апарату ФПУ;

26) приймає рішення про звільнення Голови ФПУ, заступників Голови ФПУ у випадках, передбачених частиною другою статті 43 цього Статуту, а також про відсторонення їх від роботи у випадках, передбачених законодавством України;

27) заслуховує повідомлення Статутної комісії та приймає відповідні рішення;

28) вносить на розгляд Ради пропозиції про дострокове припинення повноважень заступників Голови ФПУ, голів Статутної та контрольно-ревізійної комісій;

29) організовує й координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

30) звертається з клопотаннями щодо нагородження державними нагородами членів профспілок, присвоєння їм почесних звань України, удостоєння відзнак міжнародних профоб'єднань;

31) приймає рішення про присвоєння почесних звань та відзначення нагородами ФПУ;

32) скасовує розпорядження Голови ФПУ, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту ФПУ, рішенням її виборних органів;

33) приймає рішення про проведення й підбиття підсумків всеукраїнських оглядів, фестивалів, творчих конкурсів, спартакіад, які організовує ФПУ або проводить за участю інших організацій;

34) може делегувати окремі свої повноваження Голові ФПУ;

35) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ФПУ, якщо вони не є виключною компетенцією З'їзду або Ради.

Президією можуть створюватися дорадчі та виконавчі органи (секретаріат, виконком тощо) з делегуванням їм окремих повноважень Президії. Положення про дорадчі та виконавчі органи затверджуються Президією.