Федерація профспілок Рівненської області

Гіперпосилання на сайт: http://profspilka.rv.ua

Рівненська обласна рада профспілок, у відповідності до постанови ВЦРПС, створена першою міжспілковою конференцією професійних спілок 28 жовтня 1948 року.

24 січня 1991 року на ХХ обласній міжспілковій конференції профспілок області на новій федеративній основі була створена Федерація профспілок Рівненської області, відповідно скасована обласна рада профспілок у зв'язку із закінченням своїх повноважень. ХХ обласну профспілкову конференцію профспілок було конституйовано в першу Установчу конференцію Федерації профспілок області. Установча конференція прийняла Декларацію про утворення Федерації профспілок Рівненської області, затвердила Статут ФПО, Положення про ревізійну комісію ФПО. Конференція підтвердила повноваження представників членських організацій, делегованих ними до складу Ради Федерації профспілок області, президії Ради, ревізійної комісії Федерації.

Головна мета ФПО – представляти, виражати і захищати професійні, соціально-економічні, трудові і духовні інтереси своїх членів в органах державної влади і управління, господарських, громадсько-політичних та інших структурах області.

На сьогодні Федерація профспілок області є найбільшим регіональним об'єднанням профспілок на Рівненщині, зареєстрована, як обласне територіальне об'єднання профспілок, 8 лютого 2000 року.

Голова Федерації профспілок області – Шершун Микола Харитонович.

Заступники голови Федерації профспілок області:  Рожко Марія Аркадіївна; Боровець Сергій Олександрович – голова Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України, обов'язки заступника голови виконує на громадських засадах; Кравець Юрій Ісакович, голова Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, обов'язки заступника голови виконує на громадських засадах.

Керівними органами ФПО є - Конференція Федерації, Рада Федерації та Президія Федерації профспілок області.

Федерація профспілок Рівненської області об’єднує 19 обласних галузевих організацій із загальною чисельністю 153277 членів профспілок. В 16 районах області функціонує 93 районних (4 міських) та 2074 первинних профспілкових організацій. Рівень охоплення профспілковим членством на підприємствах, установах, організаціях, де діють структури членських організацій ФПО становить 89 %.

Наявність такої кількості організацій профспілок потребує координації їх спільних дій. Тому Федерація профспілок області створила координаційні ради голів профспілкових комітетів.

Нині на території Рівненської області функціонує 20 координаційних рад, в тому числі 4 міські та 16 районних. Голови координаційних рад є членами колегій райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Основні документи, якими ФПО керується у своїй діяльності:

- Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

- Статут Федерації профспілок Рівненської області (затверджений VI Конференцією Федерації профспілок області 01.12.2010 р.).

На VI Конференції Федерації профспілок Рівненської області прийнято 5 резолюцій, з пріоритетних напрямків діяльності на 2010-2015 роки.

Діяльність ФПО здійснюється у відповідності до затверджених президією ФПО планів роботи, які випливають з рішень VI з'їзду ФПУ, її виконавчих органів, регіональної і Генеральної угод, а також враховуються плани і напрями роботи облдержадміністрації та обласної ради.

Напрями діяльності Федерації профспілок області:

- захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

- розвиток соціального діалогу на всіх рівнях;

- представництво інтересів членських організацій ФПО в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- домагатися від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань проведення соціально-економічної політики, яка забезпечуватиме ефективний розвиток виробництва і належний життєвий рівень членів профспілок;

- співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об'єднаннями щодо забезпечення виконання регіональної Угоди з основних напрямків соціально-економічного захисту населення;

- організаційно-фінансове зміцнення Федерації профспілок області та єдність профспілкового руху на Рівненщині;

- надання правової та методичної допомоги членським організаціям ФПО;

- пропаганда та популяризація через обласні та всеукраїнські ЗМІ ідей профспілкового руху, організація та проведення інформаційних акцій з метою створення позитивного іміджу ФПО та галузевих профоб’єднань Рівненщини, показ кращого досвіду профспілкової роботи;

- організація та проведення культурно-дозвіллєвих, фізкультурно-спортивних заходів з метою впровадження здорового способу життя у трудових колективах.

Одним із головних інструментів по забезпеченню захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів людини праці є Генеральна, Регіональна, галузеві угоди та колективні договори.

За останні роки у Рівненській області колективно – договірне регулювання трудових відносин набуло якісно нового значення.

         За пропозицією профспілкової сторони видано розпорядження голови облдержадміністрації Василя Берташа від 01.03.2011р. № 88 «Про розвиток соціального діалогу в області». Створена обласна комісія з проведення спільних заходів щодо розвитку соціального діалогу, в яку увійшли представники від влади, профспілок і роботодавців, розроблено графік проведення нарад – семінарів з питань системних соціально – економічних реформ , колективно-договірної роботи.

         Мета комісії - перевірити виконання діючих територіальних тристоронніх угод, колективних договорів, надати допомогу з укладання колективних договорів в тих організаціях, де їх ще немає, проаналізувати зміст діючих, вказати на певні упущення і узагальнити кращий досвід у цій справі, надати допомогу з правових питань, з питань охорони праці.

         Федерація профспілок області разом з соціальними партнерами провели за останній час круглі столи в кожному районі та містах обласного значення. Побували на 683 підприємствах, організаціях області. Надали практичну, методичну допомогу більше ніж 5 тис. працюючих.

Відповідно Закону України «Про соціальний діалог в Україні», виконання розпорядження голови облдержадміністрації протягом 2011 року і на даний час проводиться практична реалізація запровадження механізму соціального діалогу на рівні районів і міст обласного значення.

Таким чином, на 1 січня 2012 року в Рівненській області укладено 5282 колективні договори, що майже на 200 одиниць більше попереднього періоду, з них 99,9% зареєстровано згідно чинного законодавства. Діючими колдоговорами охоплено більше 80% працюючих.

На 01.07.2013р. укладено десять угод з соціальними партнерами.

1.Об'єднання організацій роботодавців Рівненської області;

2.Головне управління міндоходів у Рівненській області;

3.Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області;

4.Рівненський обласний центр зайнятості;

5.Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області;

6.Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області;

7.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань по Рівненській області;

8.Відділення національної служби посередництва та примирення в Рівненській області;

9.Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Рівненській області;

10.Територіальною державною інспекцією з питань праці у Рівненській області

Шляхом соціального діалогу вирішуються питання розвитку економіки області, збільшення реальної заробітної плати працюючим, поліпшення умов та організації охорони праці, досягається стабільність у соціально-політичній обстановці в області. Представники ФПО беруть участь у роботі обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Надається практична допомога працівникам у разі звернення до судів щодо повернення заборгованої зарплати.

Радою ФПО спільно з обласними галузевими профоб'єднаннями, соціальними партнерами щорічно проводяться фахові дискусії на тему "Державний та місцеві бюджети – участь профспілок" з метою впливу на врегулювання та вирішення питань, які потребують фінансування з державних і місцевих бюджетів.

З метою більш активного розвитку і удосконалення державної молодіжної політики, її правової та фінансової бази, практичної діяльності органів державної влади, роботодавців та профспілок стосовно забезпечення прав та інтересів молоді, в області створено і затверджено молодіжну раду Федерації профспілок області. Щорічно проводиться обласний профспілковий молодіжний форум.

Федерація профспілок області, членські організації ФПО значну увагу приділяють роботі закладів культури профспілок. Нині в області працюють 20 закладів культури, 220 клубних формувань. 47 аматорським художнім колективам присвоєно почесне звання "народний аматорський художній колектив профспілок".

Федерація профспілок області, членські організації активно співпрацюють з радами фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос" у забезпеченні Регіональної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації".

   Одним із пріоритетних напрямків діяльності профспілкових організацій області залишається турбота про оздоровлення дітей і підлітків. Федерація профспілок області, її членські організації в питанні оздоровлення дітей беруть активну участь. Зобов’язує і регламентує цю роботу Регіональна угода з соціально-економічних питань, а саме, п.6.24, 6.21, 7.13, в яких ФПО зобов’язується:

       Забезпечити організацію літнього відпочинку дітей, передбачити на ці цілі фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, бюджету з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, підприємств, профспілок.

Вживати заходів щодо збереження мережі оздоровчих закладів для дітей.

Разом з членськими організаціями виділяти кошти на оздоровлення дітей влітку та канікулярний період.

Виконуючи постанову Президії ФПО та розпорядження голови ФПО   Миколи Шершуна, ФПО організувало робочі групи для контролю, огляду та надання практичної допомоги дитячим оздоровчим закладам.

     До складу робочих груп увійшли спеціалісти Головного управління держсанепідемслужби області, Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області, відділу у справах сім’ї та молоді ОДА та Виконавчої дирекції ФССзТВП. Керівниками робочих груп визначено заступників голови ФПО.

       Рада та президія ФПО проводять послідовну роботу щодо вдосконалення форм і методів організаційної роботи, посилення мотивації профспілкового членства, організації навчання профспілкових кадрів та активу, інформаційного забезпечення, зміцнення єдності членських організацій, навчання профактиву.

Значне місце надається забезпеченню прав діяльності жінок в усіх сферах профспілкової роботи. Досвід роботи Федерації профспілок Рівненщини у вирішенні проблем гендерної політики схвалені Загальною Конфедерацією профспілок і відзначено Почесною грамотою Міжнародного профспілкового об'єднання.

Щорічно, напередодні свята 8-го Березня, в області широко та урочисто проводиться вшанування переможниць конкурсу «Лідер-жінка профспілкового руху» (конкурс триває впродовж цілого року в організаціях галузевих профоб’єднань, що входять до Федерації профспілок Рівненської області. Переможниць у ньому визнають в певних номінаціях).

Важливу роль в інформаційному забезпеченні відіграє газета ФПО "За відродження", яка сприяє висвітленню діяльності профспілок області, є ефективним об'єднуючим інформаційним, консультаційним і методичним засобом впливу, проведенню контрпропагандистських дій у інформаційному полі та правовій сфері.

Адреса: 33028, м. Рівне, проспект Миру, 7-а.

Контактні телефони: голова – 22-23-87, приймальня – 26-94-91, заступник голови – 22-34-26, факс – 22-32-86.

Shershun foto1